K : kleio - knidia

kleio (clio)

Eene der Muzen. (Zie aldaar.) Haar naam beteekent de verheerlijking door het gezang. Zij is de muze der geschiedenis en wordt voorgesteld met eene rol in de hand, zoodat het somtijds moeilijk is hare beelden van die van Kalliope te onderscheiden. -
Eene legende omtrent haar meldde, dat zij gespot had met de liefde van Aphrodite voor Adonis, en door de godin tot straf daarvoor met liefde voor Pieros was vervuld, wien zij Hyakinthos baarde. Omtrent eene andere legende betreffende de afkomst van Hyakinthos, zie aldaar.

kleite (clite)

 

De dochter van Merops. Zij was gehuwd met Kyzikos, den koning der Dolionen. De Argonauten landden in hun rijk en werden voor vijanden aangezien. Kyzikos werd in den hierdoor ontstanen strijd door Iason gedood. Ofschoon na de ontdekking van het misverstand alle Argonauten zich ten teeken van rouw de haren afsneden en prachtige lijkspelen ter eere des konings vierden, bleef Kleite den dood van haren gemaal zoozeer betreuren, dat zij zich verhing.

kleobis (cleobis)

Zie Biton. xxxxxxx

kleomedes (cleomedes)

Een beroemde worstelaar uit Astypalaia. Hij had aan Apollo, die in zjne vaderstad groote vereering genoot, beloofd hem eenen witten stier te offeren, zoo hij hem de overwinning schonk in de Olympische spelen. Zijne bede werd verhoord, maar hij doodde zijnen tegenstander Ikkos en daarom werd hem de prijs der overwinning onthouden. Waanzinnig van spijt, keerde hij naar huis en in zijne razernij greep hij de zuilen van het gymnasium (de school voor lichaamsoefeningen), waarin hij tot worstelaar was opgeleid, deed het gebouw instorten en begroef zestig jongelingen onder de puinhoopen. Toen men hem vervolgde, zocht hij eene schuilplaats in den tempel van Athena. Ook hier zette men hem na, doch toen men de kast opende, waarin hij zich verborgen had, vond men hem niet meer. Als de laatste der Grieksche heroën was hij in den hemel opgenomen.

kleopatra (cleopatra)

(1) De dochter van Boreas en Oreithyia, die de gade werd van Phineus. Zij baarde hem twee zonen Plexippos en Pandion. -
Toen de Argonauten in het land van Phineus gekomen waren, vonden zij daar twee jongelingen, die tot op de helft van hun lichaam in de aarde begraven waren en wier bovenlijf voortdurend gegeeseld werd. Dat waren de zonen van Kleopatra. Hunne stiefmoeder Idaia, met wie Phineus, nadat hij Kleopatra had verstooten, gehuwd was, had hun deze mishandelingen op den hals gehaald, door hen bij Phineus te belasteren, als zouden zij gepoogd hebben haar gewelddadig aanteranden.
(2) Eene dochter van Idas en Marpessa. Door hare moeder werd zij Alkyone genoemd. Zij huwde met Meleagros, den grootsten held onder de deelnemers aan de Kalydonische jacht, en toen deze gestorven was, treurde ook zij zich dood om het verlies van haren beminden gemaal.

kleta (cleta)

Zie Chariten.

klodones (clodones)

Zie Mimallones.

klotho (clotho)

Eene der Moiren. Zie aldaar. xxxxxxx

klymene (clymene)

Een in de Grieksche mythologie zeer dikwijls voorkomende naam. De voornaamste personen, welke dien naam droegen, zijn
(1) Eene Okeanide, de gemalin van Iapetos, wien zij vier zonen baarde: Atlas, die sterk was van geest, Menoitios, die overmoedig, Prometheus, die sluw en Epimetheus, die dom was.
(2) Eene dochter van koning Katreus van Kreta, die met hare zuster Aërope op bevel van het orakel verstooten werd, en aan eenen zeevaarder, met name Nauplios, gegeven, om haar naar verre landen te voeren. Nauplios behield echter Klymene voor zich en werd bij haar de vader van Palamedes. (Zie aldaar.)
(3) De dochter van Minyas, gehuwd met den arkadischen koning Iasos, wien zij Atalante baarde, die de eerste wonde toebracht aan het Kalydonische everzwijn.
(4) De gade van Merops, koning der Aithiopiërs. Zij had vroeger de liefde van Helios genoten en dezen Phaëthon gebaard. (Zie aldaar.)
(5) Eene dienares van Helena, - volgens anderen eene bloedverwante van Menelaos - die als vertrouwde diende tusschen deze en Paris, toen zij zich door den Trojaanschen koningszoon liet verleiden. Klymene volgde hare meesteres naar Troje, van waar zij eerst na de verwoesting der stad als gevangene terugkeerde.
(6) D. i. "degene van wie men alleen hoort", een bijnaam van Persephone, dien zij droeg als de godin, die in de onderwereld, dus in het verborgen woont.

klymenos (clymenus)

(1) Een koning van Orchomenos in Boiotië. Hij werd door Perieres, den wagenmenner van den Thebaan Menoikeus bij eenen wedren zóó zwaar gewond, dat hij stierf. Zijn dood werd door zijnen zoon Erginos gewroken. (Zie aldaar.)
(2) Zie Harpalyke.

klysonymos (clysonymus)

Een zoon van Amphidamas. Deze en de vader van Patroklos woonden te Opus en de beide knapen waren speelmakkers. Toen zij eens bij het dobbelspel twist kregen, werd Patroklos zóó toornig, dat hij Klysonymos doodsloeg. Zijn vader vluchtte met hem naar Peleus, waar Patroklos met diens zoon Achilleus eenen nieuwen vriendschapsband aanknoopte, die eerst met zijnen dood eindigde.

klytaimnestra (clytaemnestra)

De dochter van den spartaanschen koning Tyndareos en der schoone, door Zeus beminde Leda, derhalve de zuster van Helena en der beide Dioskuren. Zij was de gemalin van Agamemnon, en schonk hem verscheidene kinderen, als Iphigeneia, Elektra, Chrysothemis en eenen zoon, Orestes, maar het eerst gelukkige huwelijk had een zeer noodlottig einde. Klytaimnestra wikkelde zich in het afgrijselijk noodlot, dat over het huis van haren gemaal en den stam der Tantaliden beschoren was. Terwijl haar gemaal Agamemnon aan het hoofd van het grieksche leger naar Troje trok, werd in de haven van Aulis hare oudste dochter op het altaar van Artemis geofferd. (Zie Agamemnon en Iphigeneia.) Van den daardoor in het hart der moeder ontstoken wrok maakte Aigisthos, de zoon van Thyestes, (Zie Aigisthos.) gebruik om haar te verleiden en de wraak te voltrekken, die hij nemen wilde voor de gruweldaden door Agamemnons vader Atreus tegen zijnen vader bedreven. (Zie Atreus.) Met Klytaimnestra leefde hij in misdadigen omgang, totdat na verloop van tien jaren de zegevierende koning terugkeerde, maar terstond daarop, tegelijk met de ongelukkige Kassandra door zijne gemalin vermoord werd.

Daarop regeerde zij aan de zijde van haren verleider zoolang over het rijk van Mykenai en Argos, totdat Orestes tot jongeling was opgewassen. Hem had zijne zuster Elektra of zijne voedster, zoodra Agamemnon was vermoord, door eenen getrouwen dienaar in het geheim bij haren oom, den koning Strophios in Phokis, in veiligheid gebracht. Met eenen zoon des laatsten, Pylades genaamd, keerde Orestes, om den aan zijnen vader gepleegden moord te wreken naar Mykenai terug, waar Elektra vol verlangen hem verbeidde. Het bevel van Apollo te Delphoi luidde, dat Orestes zijne moeder en den boosaardigen Aigisthos met list overvallen en dooden moest. De beide nauw door vriendschap verbonden jongelingen gehoorzaamden aan dat bevel. -
Eene oude afbeelding, hiernevens weêrgegeven, stelt het tooneel der dubbele wraak voor. [niet afgebeeld; Kox] -
Hoe Orestes daarop, wegens de schuld aan moedermoord, door de Erinnyën over de aarde vervolgd en door de goden zelven gereinigd werd, zie daarover Orestes. -
Sommige mythen verhaalden, dat toen Klytaimnestra haren gemaal en Kassandra met dier kinderen doodde, zij in hare waanzinnige woede ook hare eigene kinderen ombracht. Alleen Elektra en Orestes ontsnapten aan dit lot, Elektra door toetestemmen in een huwelijk met een armen daglooner; Orestes werd gered door de trouwe zorg van zijne zuster en zijne voedster Arsinoë.

Hon. John Collier: Clytaemnestra

klytia / klytie (clytia / clytie)

(1) De geliefde van Amyntor, den koning der Dolopes, die om Phoinix, een zoon uit den wettigen echt van Amyntor gesproten, uit den weg te ruimen, dezen beschuldigde, dat hij hare eer belaagde, waarop zijn vader hem òf van het gezicht liet berooven òf verstiet.
(2) De dochter van Pandareos, die met hare zuster Kameiro door Aphrodite gevoed, en door Hera met schoonheid, door Athena met verstand begiftigd werd. Toen nu de godinnen Zeus vroegen om aan hare lievelingen echtgenooten te schenken, werden beide door de Harpyiën geroofd en aan de Erinnyën als dienaressen gegeven.
(3) Eene Okeanide, door Apollo bemind. Yverzuchtig geworden door de liefde, welke de god ook had opgevat voor Leukothoë, de dochter van Orchamos, verried zij dezen het geheim zijner dochter. Orchamos liet Leukothoë levend begraven, Apollo trachtte haar te redden, doch te vergeefs. Daarop vervreemdde hij zich ook van Klytie, die nu voortaan steeds, zonder spijs of drank te gebruiken, naar hem uitzag, totdat zij in eene zonnebloem veranderd werd.

klytios (clytius)

(1) Een der Giganten, die in de Gigantomachie werd gedood.
(2) Een zoon van Alkmaion, die naar Elis vluchtte, toen zijn vader door de broeders van Arsinoë werd gedood.

knidia (cnidia)

Een bijnaam van Aphrodite naar de stad Knidos in klein-Azië, welker inwoners door den beeldhouwer Praxiteles een beeld van die godin lieten maken, dat tot de beroemdste der gansche oudheid behoorde.

Praxiteles : Aphrodite (ca. 350 voor Chr.)